Zaštita od požara

Zastita od pozara – 1a

Što je zaštita od požara?

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara.

Kod pravnih osoba poslodavac je obavezan izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve zaposlenike sa navedenim planovima te provoditi redovite vježbe evakuacije. Potrebno je odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Vježbe evakuacije potrebno je provoditi najmanje jednom u dvije godine. Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita pučanstva i imovine ugroženih požarom.

USLUGE ZAŠTITE OD POŽARA:

1. Izrada dokumentacije:

– Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
– Pravilnik zaštite od požara
– Elaborat zaštite od požara

2. Osposobljavanje radnika:

– Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
– Osposobljavanje osoba odgovornih za slučaj neposredne opasnosti po sigurnost
i zdravlje radnika – Voditelj evakuacije

3. Ispitivanja iz područja zaštite od požara:

– Ispitivanje električnih instalacija (napon dodira, otpor izolacije, izjednačavanje potencijala)
– Ispitivanje električnih instalacija u prostorima u ugroženim eksplozivnom atmosferom
(napon dodira, otpor izolacije, izjednačavanje potencijala)
– ispitivanje statičkog elektriciteta
– ispitivanje protupanične rasvjete
– ispitivanje tipkala za isključenje el. energije u slučaju hitnosti
– ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih sustava
– Ispitivanje i vizualni pregled zaštite udara od munja (gromobranske instalacije)
– ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije
– Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje vodom (sprinkler, drencher, hidrantska mreža)
– Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje pjenom
– Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje plinskim sredstvom – FM 200
– Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje plinskim sredstvom – CO2
– Ispitivanje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava)
– Ispitivanje sustava za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (plinodojava)
– Ispitivanje uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara (protupožarna vrata,
protupožarne zaklopke, protupožarne kupole)

4. Ostali usluge zaštite od požara:

– Ugovorno obavljanje poslova zaštite od požara
– Izrada planova evakuacije (tekstualni i grafički dio plana)
– Provođenje praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja
– Označavanje radnih prostora i prostorija oznakama evakuacije te znakovima sigurnosti
– Organizacija redovnih servisa stabilnih sustava zaštite od požara
– Organizacija servisa aparata za početno gašenje požara