Zakonski propisi

Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) i Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 92/10) te drugim propisima koji uređuju područje zaštite na radu te zaštite od požara, propisane su sljedeće obveze, koje su poslodavci dužni trajno izvršavati sukladno pojedinim djelatnostima, složenosti radnog procesa te ugrađenim instalacijama i sustavima u objekte ili radne prostore:

Procjena rizika
(čl. 18. i 98. Zakona o zaštiti na radu)

Svi poslodavci su dužni izraditi procjenu rizika. Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Procjenu rizika mogu izrađivati osobe ovlaštene za izradu procjene rizika. Procjenu rizika za vlastite potrebe može izrađivati poslodavac ako ispunjava zakonom propisane uvijete. Poslodavac je obvezan imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu. Procjena rizika uvijek mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima odnosno naporima.

Program osposobljavanja
(čl. 27. i 28. Zakona o zaštiti na radu)

Na temelju izrađene procjene rizika koja utvrđuje opasnosti, štetnosti i napore pojedinih radnih mjesta te specifičnosti pojedine djelatnosti sastavlja se program osposobljavanja. Programom osposobljavanja definiraju se tematske cjeline koje će se obraditi u samom postupku osposobljavanja radnika.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
(čl. 27. i 28. Zakona o zaštiti na radu)

Poslodavac je dužan sve radnike osposobiti za rad na siguran način prije početka rada na radnom mjestu, na temelju izrađene procjene rizika te programa osposobljavanja kreće se u postupak osposobljavanja radnika. Osposobljavanje radnika se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela osposobljavanja za rad na siguran način.

Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu
(čl. 23. i 29. Zakona o zaštiti na radu)

Zakon navodi da poslodavac može provođenje zaštite na radu prenijeti u pisanom obliku na svog ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada. Također zakon definira da ukoliko poslodavac prenese provođenje zaštite na radu na ovlaštenika isti mora za navedene poslove biti osposobljen.

Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
(Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom)

Poslodavac je dužan sve radnike osposobiti da u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje, kojoj jesu ili bi mogli biti izloženi, mogu poduzeti mjere ili provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi opasnost otklonili ili smanjili, čak i u slučaju kada o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu.

Osposobljavanje osoba odgovornih za slučaj neposredne opasnosti po sigurnost
i zdravlje radnika – Voditelj evakuacije
(čl. 55. Zakona o zaštiti na radu)

Poslodavac je dužan osigurati određen broj osoba te osigurati njihovu osposobljenost i svu potrebnu opremu. Ukoliko se radi o više lokacija te smjenskom radu idealno bi bilo jedna osoba u smjeni na svakoj lokaciji.

Osposobljavanje dovoljnog broja radnika za pružanje prve pomoći
(čl. 56. Zakona o zaštiti na radu)

Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do 50 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći.

Osposobljavanja osoba koje rukuju opasnih tvarima i prevoze opasne tvari (izuzevši osposobljavanje vozača za prijevoz radioaktivnih tvari)
Zakon o prijevozu opasnih tvari NN 79/07.

Sve pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, uvoze ili izvoze opasne kemikalije dužne su zapošljavati osobu visoke stručne spreme iz točno utvrđenih prirodno-znanstvenih struka, koja je uspješno završila tečaj i položila ispit u Hrvatskom zavodu za toksikologiju i anti doping.

Oprema za pružanje prve pomoći na radu
(čl. 56. Zakona o zaštiti na radu)

Poslodavac je dužan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti dostupni, označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja. Ukoliko se radi o više lokacija svaka od lokacija mora imati osigurana sredstva i opremu za pružanje prve pomoći.

Plan evakuacije i spašavanja (tekstualni i grafički)
(čl. 55. Zakona o zaštiti na radu)

Poslodavac je dužan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima. Zakon također kaže da svi radnici moraju biti upoznati s planom evakuacije.

Provođenje praktičnih vježbi za evakuaciju i spašavanje
(čl. 55. Zakona o zaštiti na radu)

Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine, odnosno aktu u navedenom prostoru boravi/radi više od 100 osoba taj rok je definiran najmanje jedanput godišnje.

Evakuacijskim oznakama i znakovima sigurnosti
( čl. 53. i 62. Zakona o zaštiti na radu)

Poslodavac je dužan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu. Ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno obavješćivanje radnika, poslodavac je obvezan postaviti pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških štetnosti te izvora fizikalnih i drugih štetnosti na radu.

Riješiti organizaciju i provođenje poslova zaštite na radu
(čl. 20. Zakona o zaštiti na radu)

Poslodavac je dužan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove iz stavka 1. ovoga članka, može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu. Poslodavac koji zapošljava 50 do uključivo 249 radnika, obavljanje poslova obvezan je ugovorom o radu ugovoriti sa stručnjakom zaštite na radu. Poslodavac koji zapošljava 250 ili više radnika, obavljanje poslova, obvezan je ugovorom o radu ugovoriti s jednim ili više stručnjaka zaštite na radu u skladu s provedbenim propisom iz stavka 9. ovoga članka. Poslodavac može ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom samo u slučaju kada zbog objektivnih i opravdanih razloga ne može te poslove obavljati sam. Ako je poslodavac ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom, ta je osoba dužna pisanim putem odrediti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu za obavljanje poslova zaštite na radu kod toga poslodavca. Više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji mogu međusobno ugovoriti organiziranje i provođenje zaštite na radu zapošljavanjem zajedničkog stručnjaka za zaštitu na radu, a mogu utemeljiti i zajedničku službu za zaštitu na radu, primjenjujući kriterij broja radnika i ostale kriterije. Radnici, stručnjaci zaštite na radu, povjerenici radnika za zaštitu na radu i ovlaštene osobe obvezni su surađivati u provođenju zaštite na radu.

Obaveza osnivanja odbora zaštite na radu
(čl. 34. Zakona o zaštiti na radu)

Poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika dužan je osnovati odbor zaštite na radu kao svoje savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu. Odbor je obvezan osnovati i poslodavac koji zapošljava manje od 50 radnika ako je to propisano posebnim zakonom ili drugim propisom. Odbor čine poslodavac ili njegov ovlaštenik, stručnjak zaštite na radu koji obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca, specijalist medicine rada izabran u skladu s posebnim propisom te povjerenik radnika za zaštitu na radu ili njihov koordinator. Predsjednik odbora je poslodavac ili njegov ovlaštenik. O imenovanju članova odbora poslodavac donosi pisanu odluku. Radi rješavanja specifičnih problema zaštite na radu, poslodavac će u rad odbora uključiti stručnjake za pojedina područja. Odbor se sastaje najmanje jedanput u šest mjeseci i o svojem radu vodi zapisnik.

Izrade elaborata zaštite od požara

Poslodavac je dužan izraditi samo za građevine skupine 2.(zahtjevne građevine) Elaborat zaštite od požara izrađuje osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara i ovjerava ga svojim potpisom i žigom.

Ispitivanje električnih instalacija
(čl. 42. Zakona o zaštiti na radu, čl. 18. Zakona o zaštiti od požara, Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 05/10).

– Ispitivanje napona dodira, otpora izolacije i/ili izjednačenje potencijala – Period ispitivanja svake 4 godine.
– Ispitivanje protu panične rasvjete – Period ispitivanja 1 godina.
– Ispitivanje tipkala za isključenje električne struje u slučaju hitnosti – Period ispitivanja 1 godina.

Ispitivanje električnih instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Temeljem Odluke br. OTP.12.1 Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom – Period ispitivanja svake 3 godine.

Mjerenje i kontrola zaštite od statičkog elektriciteta
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Službeni list 62/73)

Poslodavac je dužan redovito provoditi ispitivanja zaštite od statičkog elektriciteta. Period ispitivanja svakih 6 mjeseci. (npr. priključna mjesta za autocisternu, cijevi za istakanje goriva na benzinskim postajama i sl.)

Ispitivanje sustava zaštite od udara munja na građevine
(prilog C, točka 3.5 Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, NN 87/08)

Period ispitivanja svake 2, 4 ili 6 godina ovisno o razini zaštite sustava, period vizualnih pregleda svake godine, svake 2 godine ili svake 3 godine ovisno o razini zaštite sustava.

Ispitivanje fizikalnih čimbenika radnog okoliša
(čl. 45. Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16)

Poslodavac je dužan provesti ispitivanja fizikalnih čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima) kako bi se utvrdilo jesu li izmjerene vrijednosti u granicama utvrđenim propisima i normama. Period ispitivanja svake 3 godine.

Ispitivanje kemijskih čimbenika radnog okoliša
(čl. 45. Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16)

Poslodavac je dužan provesti ispitivanja kemijskih čimbenika radnog okoliša (plinovi, pare, prašine) kako bi se utvrdilo jesu li izmjerene vrijednosti u granicama utvrđenim propisima i normama. Period ispitivanja svake 3 godine.

Ispitivanje radne opreme
(čl. 42. Zakona o zaštiti na radu, Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 16/16 )

Poslodavac je dužan obavljati preglede radne opreme, odnosno strojeva i uređaja radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika. Ispitivanja radne opreme smiju obavljati samo ovlaštene pravne osobe. Periodika ispitivanja je svake 3 godine ili nakon rekonstrukcija/ preseljenja/ ozljeda na radu na tom stroju ili ako nekim drugim aktom nije drukčije definirano.

Provjere i ispitivanja plinskih instalacija stručne razine I, II, III i IV.
(Pravilnika o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija (HSUP-P 601.111/II).

Periodika ispitivanja ovisi o snazi trošila, do 50 kW jednom u 5 godina, od 50 kW do 350 kW svake 2 godine i preko 350 kW svake godine.

Poslovi pregleda i servisa dizala u uporabi
(Pravilnik o sigurnosti dizala NN 58/10, NN 20/16)

Poslodavac je dužan vršiti redovni pregled i servis dizala za prijevoz osoba. Period za redovni servis je 1 godina. Period za ispitivanje je 1 godina.

Ispitivanje funkcionalnosti ventilacijskog sustava
(Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomično klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)

Poslodavac je dužan izvršiti ispitivanje ventilacijskog sustava nakon puštanja u rad, nakon rekonstrukcije i preinake sustava.

Ispitivanje funkcionalnosti ventilacijskog sustava – Pušački prostori.
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (N.N. br. 45/17, 114/18).

Pušačkim prostorom mogu se proglasiti svi ugostiteljski objekti koji isključivo uslužuju piće, svojom kvadraturom prostora za usluživanje ne prelaze 49,99m2. (u kvadraturu se ne ubrajaju sanitarije, skladišta i radni prostor) pušački prostor/ugostiteljski objekt mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor,
– prostor mora imati ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat,
– odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje,
– prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda (plakat, leci, naljepnice ili si.),
– u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.
– uz navedene odredbe potrebno je ispoštovati specifikacije u ranije navedenom Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (N.N. br. 45/17, 114/18).

Ispitivanje funkcionalnosti ventilacijskog sustava – Prostor za pušenje.
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (N.N. br. 45/17, 114/18).

Prostorom za pušenje smatra se prostorom koji je potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora. Prostor može biti prilagođen i uređen u skladu sa poslovanjem ali mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor,
– površina prostora ne smije biti manja od 10m2 ,
– prostor ne smije zauzimati više od 20% površine prostora za usluživanje u ugostiteljskim objektima, odnosno 20% ukupne površine javnoga prostora,
– prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore,
– u prostoru se ne smije usluživati hrana i piće.
U prostorima za pušenje gost smije konzumirati hranu i piće, ali nije dozvoljeno nikakvo usluživanje od strane poslodavca. Uz navedene odredbe potrebno je ispoštovati specifikacije u ranije navedenom Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (N.N. br. 45/17, 114/18).

Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje vodom (sprinkler, drencher, hidrantska mreža)
Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, članak 40, Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 008/2006, Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima NN 093/2008)

Poslodavac je dužan redovno izvršavati ispitivanje stabilnih sustava za gašenje vodom. Period ispitivanja 1 godina ili nakon rekonstrukcije i preinake sustava.

Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje pjenom, plinskim sredstvima (FM200, NOVEC 1230)
Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, članak 40)

Poslodavac je dužan redovno izvršavati ispitivanje stabilnih sustava za pjenom, plinskim sredstvima. Period ispitivanja 1 godina ili nakon rekonstrukcije i preinake sustava.

Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje ugljičnim dioksidom, prahom
Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, članak 40)

Poslodavac je dužan redovno izvršavati ispitivanje stabilnih sustava za ugljičnim dioksidom te prahom. Period ispitivanja 1 godina ili nakon rekonstrukcije i preinake sustava.

Ispitivanje stabilnih sustava za otkrivanje i dojavu požara
Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, članak 40)

Poslodavac je dužan redovno izvršavati ispitivanje stabilnih sustava za otkrivanje i dojavu požara. Period ispitivanja 1 godina ili nakon rekonstrukcije i preinake sustava.

Ispitivanje sustava za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, članak 40)

Poslodavac je dužan redovno izvršavati ispitivanje stabilnih sustava za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para. Period ispitivanja 1 godina ili nakon rekonstrukcije i preinake sustava.

Ispitivanje uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanja eksplozija (PP vrata, PP zaklopke)
Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, članak 40)

Poslodavac je dužan redovno izvršavati ispitivanje uređaja i instalacija za sprječavanje i širenje požara i nastajanja eksplozija. Period ispitivanja 1 godina ili nakon rekonstrukcije i preinake sustava.

Ispitivanje uređaja za odvođenje dima i topline (PP kupole)
Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10, članak 40)

Poslodavac je dužan redovno izvršavati ispitivanje uređaja za odvođenje dima i topline. Period ispitivanja 1 godina ili nakon rekonstrukcije i preinake sustava.

Aparati za početno gašenje požara

Poslodavac je dužan redovno izvršavati obavezni servis svakih 12 mjeseci, vođenje evidencije u smislu upisnika aparata za početno gašenje požara, vizualni pregled svaka 3 mjeseca.

Ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Prema trenutno važećem Zakonu o zaštiti zraka i Uredbe o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, svaki vlasnik i/ili korisnik nepokretnog izvora (npr. kotlovnice, ispusti iz ventilacijskih otvora) dužan je provoditi mjerenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora kako bi proveo zakonsku obvezu u svrhu zaštite zraka i ozonskog sloja.

Ispitivanja vodo-nepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
(Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda NN 03/11).

Analiza zdravstvene ispravnosti vode za piće

Prema odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) kao i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13 i 141/13) poslodavci su dužni provesti ispitivanja fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja vode za ljudsku potrošnju. Analiza vode za piće i parametar ugljikovodici rade se u svrhu ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u građevinama prije izdavanje uporabne dozvole odnosno prilikom tehničkog pregleda građevina namijenjenim ugostiteljstvu, zdravstvenoj, školskoj i predškolskoj djelatnosti, djelatnosti doma socijalne skrbi, pružanju higijenskih usluga pučanstvu i sličnim građevinama od javno zdravstvenog interesa.

Mjerenje i ispitivanje buke okoliša i zvučne izolacije

U slučaju tehničkih pregleda objekata, potrebe minimalnih tehničkih uvjeta odnosno po nalogu državnih institucija postoji potreba za mjerenjem i ocjenjivanje buke okoliša, terenska mjerenja zračne zvučne izolacije između prostorija, terenska mjerenja udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija.

Izrada Plana izvođenja radova

Plan izvođenja radova je sastavni dio projektne dokumentacije gradilišta određene posebnim propisima. Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima predviđeno jest da navedeno izrađuje koordinator zaštite na radu u fazi izrade projekata (Koordinator I.).

Usluga Koordinatora I. za zaštitu na radu

Obveza svakog investitora je imenovanje koordinatora zaštite na radu. Investitor imenuje minimalno jednog ili više koordinatora, ukoliko na gradilištu radove izvodi dva ili više izvođača. Investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu posebno za fazu projektiranja (koordinator I).

Usluga Koordinatora II. za zaštitu na radu

Obveza svakog investitora je imenovanje koordinatora zaštite na radu. Investitor imenuje minimalno jednog ili više koordinatora, ukoliko na gradilištu radove izvodi dva ili više izvođača. Investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).