Minimalni tehnički uvjeti

Minimalni teknicki uvjeti – 1a

Što su minimalni tehnički uvjeti?

Minimalni tehnički uvjeti predstavljaju uvjete koje poslovni subjekt nužno mora zadovoljiti kako bi u određenom prostoru mogao obavljati predmetnu djelatnost (npr. restoran, kafić, bar, pizzeria, klub, itd) Poslovni subjekt je dužan osigurati ispunjenje minimalnih tehničkih uvjeta što uključuje osiguranje potrebne dokumentacije i provođenje zakonskih mjerenja i ispitivanja.

Zahtijevana dokumentacija podnosi se u nadležne državne urede po županijama, odnosno njihove ispostave po gradovima s ciljem dobivanja Rješenja o utvrđivanju minimalnih tehničkih uvjeta. Tek nakon ishođenja Rješenja objekt smije početi s radom.

USLUGE POTREBNE ZA DOBIVANJE
MINIMALNNIH TEHNIČKIH UVIJETA:

Ispitivanje električnih instalacija (napon dodira, otpor izolacije, izjednačavanje potencijala)

Ispitivanje radne opreme (strojeva i uređaja)

Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih sustava (zasebni prostor za pušenje, pušački prostor)

Ispitivanje i vizualni pregled zaštite udara od munja (gromobranske instalacije)

Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije

Ispitivanje i mjerenje komunalne buke te zvučne izolacije

Ispitivanje emisija u zrak iz nepokretnih izvora (npr. emisije iz ugostiteljske nape, kotlovnice)

Ispitivanje nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije te sabirne jame

Analiza zdravstvene ispravnosti vode za piće

Izrada planova evakuacije (tekstualni i grafički dio plana)

Označavanje radnih prostora i prostorija oznakama evakuacije te znakovima sigurnosti

Vatrogasni aparati

Oprema za pružanje prve pomoći

Napomena: Pojedine od navedenih usluga potrebno je izvršiti sukladno kategorizaciji odnosno djelatnosti za koju pravni subjekt traži minimalne tehničke uvijete u određenom prostoru