Zaštita na radu

Zastita na radu – 1a

Što je zaštita na radu?

Zaštita na radu je skup mjera i aktivnosti koje se provode radi sprječavanja utjecaja štetnih čimbenika radnoga procesa ili radnoga okoliša na zdravstveno stanje zaposlenika. Štetni čimbenici mogu biti fizikalni, kemijski, biološki i psihički (na primjer tjelesni i psihički napor, buka, vibracije, zračenje). Opasnost je svojstvo nekoga radnog procesa ili okoliša da može uzrokovati oštećenje zdravlja, a rizik je vjerojatnost da u nekom radnom procesu ili okolišu postoji moguća opasnost za nastanak ozljede ili za razvoj bolesti. Procjena rizika od oštećenja zdravlja obuhvaća utvrđivanje odnosa između razine izloženosti štetnomu čimbeniku i jakosti patoloških promjena (bolesti) u organizmu (to jest odnos između doze čimbenika i njegova učinka na organizam te odnos između doze i odgovora organizma).

Na temelju takve procjene donose se zakonski propisi. U Republici Hrvatskoj na snazi su Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o izradi procjene rizika, koji je temeljni akt za provedbu mjera zaštite na radu. Procjenom rizika utvrđuje se razina rizika za nastanak ozljeda pri radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad. Zakon o zaštiti na radu sadrži opće odredbe o sprječavanju ozljeda nastalih pri radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad, a osobita se zaštita propisuje radi očuvanja nesmetanoga duševnog i tjelesnog razvoja mladeži, zaštite žena od čimbenika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje majčinstva, zaštite invalida i profesionalno oboljelih od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti te očuvanja sposobnosti starijih zaposlenika u granicama primjerenima njihovoj životnoj dobi. Mnogim dodatnim uredbama, pravilnicima i preporukama uređeni su propisi zaštite na radu prema specifičnim štetnim čimbenicima u radnom procesu ili radnom okolišu.

USLUGE ZAŠTITE NA RADU:

1. Izrada dokumentacije:

– Procjena rizika
– Program osposobljavanja
– Pravilnik zaštite na radu
– Elaborat zaštite na radu
– Plan izvođenja radova

2. Osposobljavanje radnika:

– Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu
– Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
– Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
– Organizacija stručnog osposobljavanja radnika
– Organizacija osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći

3. Ispitivanja iz područja zaštite na radu:

– Ispitivanje električnih instalacija (napon dodira, otpor izolacije, izjednačavanje potencijala)
– ispitivanje statičkog elektriciteta
– ispitivanje protupanične rasvjete
– ispitivanje tipkala za isključenje el. energije u slučaju hitnosti
– Ispitivanje fizikalnih čimbenika u radnom okolišu (buka, rasvijetljenost, mikroklima)
– Ispitivanje kemijskih čimbenika u radnom okolišu (koncentracije plinova i prašina)
– Ispitivanje radne opreme (strojeva i uređaja, proizvodnih linija)
– ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih sustava
– Ispitivanje i vizualni pregled zaštite udara od munja (gromobranske instalacije)
– ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije
– Analiza zdravstvene ispravnosti vode za piće

4. Ostali usluge zaštite na radu:

– Ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu
– Usluga koordinatora I. za zaštitu na radu (koordinator u fazi izrade projekta)
– Usluga koordinatora II. za zaštitu na radu (koordinator u fazi izvođenja radova)
– Izrada planova evakuacije (tekstualni i grafički dio plana)
– Provođenje praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja
– Označavanje radnih prostora i prostorija oznakama evakuacije te znakovima sigurnosti
– Oprema za pružanje prve pomoći